Organisation, mål och medel

Kulturlandskapet vill påverka samhällsutvecklingen genom direkt aktion och praktiska exempel.

Kulturlandskapet arbetar både med uppdrag och egna projekt inom ämnesområdena arkeologi, arkitektur, konst, miljö och samhällsplanering, kulturhistoria och byggnadsinventering, litteratur, kunskapsförmedling och forskning. Vi nätverkar med andra aktörer med likartad grundinställning och besitter därigenom omfattande kunskaper och färdigheter.

Grunden i vår verksamhet är en platt organisation där alla tar gemensamt ansvar för helheten. Arbetssättet bygger på en öppen och transparent kommunikation. Driften baseras på beslutande veckomöten med direktdemokrati, där konsensus eftersträvas. Konflikthantering är en förutsättning.

En viktig del i arbetssättet är kunskapsuppbyggnad – både intern kompetensutveckling till nytta för individen och kooperativet, och extern kunskapsförmedling som inbegriper spridning och återföring av kunskap till samhället.

Vi tillämpar likalön och solidarisk fördelning av arbetsuppgifter. Vinst återinvesteras i verksamheten för att skapa gemensamma resurser eller driva egna projekt.

Kvalitetspolicy

Kulturlandskapets vision är en bättre värld, där människor förvaltar jordens alla resurser på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Kulturlandskapet arbetar aktivt för att stärka och utveckla lokalsamhället genom kunskapsförmedling i projekt och återkoppling i uppdrag till kunder, närmiljö och det omgivande samhället.

Hushållning med resurser genomsyrar kooperativet från inköp till avfallshantering, från utrustning till transporter.

Resurshanteringen omfattar även medlemmar och anställda genom väl utvecklade rutiner kring konflikthantering och arbetsfördelning, och generös praxis kring personalvård och arbetstider.

Alla medlemmar och medarbetare förväntas ta ansvar för kooperativets funktioner och resurser.

Kulturlandskapet har ett väl utvecklat och fungerande kvalitetssäkringssystem enligt ISO-standard där avvikelser och förbättringsförslag hanteras enligt uppställda rutiner.

God kommunikation med kunder och uppdragsgivare ses som en förutsättning för att upprätthålla god kvalitet på beställda produkter och undersökningar. Kundutvärderingar utförs löpande.

Detaljerade mål 2017

Under 2017 ska Kulturlandskapet inrikta sitt arbete på att förverkliga följande mål:

1. Uppdrag, nätverksbyggande och samarbeten

Marknadsföring

Marknadsföring av Kulturlandskapet gentemot potentiella uppdragsgivare.

Samarbete – arkitekttjänster

Undersöka möjligheten att samarbeta med ett eller två arkitektkontor med bred kompetens för att kunna lägga anbud på uppdrag inom översiktsplanering, detaljplaner mm.

2. FoU-ansökningar

Byggnadsminnen och byggnadsanknutna riksintressen i Bohuslän

Påbörja planeringen av ett bokprojekt med målet att utveckla en ansökan om medel.

Arkitekturguide Bohuslän

Påbörja planeringen av en arkitekturguide över det moderna arkitekturarvet i Bohuslän med målet att utveckla en ansökan om medel.

Tävlingar i arkitektur och stadsbyggnad

Forskningsansökan om tävlingar i arkitektur och stadsbyggnad, arkitekttävlingar eller markanvisningstävlingar som syftar till innovativa lösningar för att skapa billigare och bättre bostäder.

Broschyr på svenska

Arkeologiskt kunskapsbyggnadsprogram 2016

Ur programmet:

Vision

”Kulturlandskapets definition av arkeologi är att det är en vetenskap med samhällsrelevans. Arkeologi är en vetenskap som gör att vi kan förstå och handla i nuet genom att studera forntida handlingar och processer. Vi vill de närmaste åren fokusera vårt vetenskapliga och pedagogiska arbete inom arkeologi på frågor kring demokrati och klimatförändring. Genom att arbeta med dessa två områden är intentionen att arkeologin ska kunna bidra med fördjupade kunskaper, ny information och bättre förståelse för omvärlden och de skeenden som inträffar i vår samtid.”
Klicka på bilden nedan för att ladda ner en pdf.

Kulturlandskapets kalender

Rio Kulturkooperativ började 2008 ge ut en kalender. Förutom att vara en fast punkt i den dagliga tidsorienteringen, var ambitionen att ta upp olika intressanta ämnen till diskussion. Med start 2014 ger Kulturlandskapet ut en egen kalender. Årets kalender behandlar Kulturlandskapets tvärvetenskapliga arbetssätt. Du kan se tidigare kalendrar här.

Klicka på bilden för att se kalendern i pdf-format.