Organisation, mål och medel

Kulturlandskapet vill påverka samhällsutvecklingen genom direkt aktion och praktiska exempel.

Kulturlandskapet arbetar både med uppdrag och egna projekt inom ämnesområdena arkeologi, arkitektur, konst, miljö och samhällsplanering, kulturhistoria och byggnadsinventering, litteratur, kunskapsförmedling och forskning. Vi nätverkar med andra aktörer med likartad grundinställning och besitter därigenom omfattande kunskaper och färdigheter.

Grunden i vår verksamhet är en platt organisation där alla tar gemensamt ansvar för helheten. Arbetssättet bygger på en öppen och transparent kommunikation. Driften baseras på beslutande veckomöten med direktdemokrati, där konsensus eftersträvas. Konflikthantering är en förutsättning.

En viktig del i arbetssättet är kunskapsuppbyggnad – både intern kompetensutveckling till nytta för individen och kooperativet, och extern kunskapsförmedling som inbegriper spridning och återföring av kunskap till samhället.

Vi tillämpar likalön och solidarisk fördelning av arbetsuppgifter. Vinst återinvesteras i verksamheten för att skapa gemensamma resurser eller driva egna projekt.

Detaljerade mål 2016

Under 2016 ska Kulturlandskapet inrikta sitt arbete på att förverkliga följande mål:

Tvärvetenskapliga samarbeten
– Utveckling av tvärvetenskapliga diskussioner och samarbeten. Formulera, konkretisera och kommunicera våra tvärvetenskapliga idéer. Interna möten ska resultera i en broschyr eller liknande.
– Marknadsföring av Kulturlandskapet gentemot till exempel kommuner, byggföretag, advokatfirmor och andra uppdragsgivare i syfte att öka antalet kulturhistoriska uppdrag.
– Undersöka möjligheten att samarbeta med ett arkitektkontor med bred kompetens. Samarbetet kan gälla översiktsplanering, programmering av detaljplaner och framtagning av detaljplaneförslag inklusive samråd.

Bokprojekt
– Planering och genomförande av bokprojekt om arkitekttävlingar som en engelskspråkig antologi med Kulturlandskapet som förlag i samarbete med KTH. Antologin ska marknadsföras mot en internationell målgrupp.
– Planering av bokprojekt med inriktning mot byggnadsvård, ekologi, historia och konst.

FoU-ansökningar
– Forskningsansökan för att bearbeta resultaten av de naturvetenskapliga analyserna från de arkeologiska undersökningarna längs E6 i Bohuslän. Fokus för ansökan är kulturmarksutvecklingen i olika delar av Bohuslän.
– Forskningsansökan för stöd till naturvetenskapliga analyser av materialet från undersökningen av boplatsen i anslutning till Greby gravfält (Tanum 1885).
– Forskningsansökan om tävlingar som professionellt laboratorium och experimentell arena inom arkitektur och stadsbyggnad. Fokus ligger på samtida tävlingsprocesser.
– Vidareutveckling av FoU-projekt som kombinerar kunskapsuppbyggnad genom forskning med professionella tillämpningar av kulturmiljökompensation i planeringsprocesser.

Broschyr på svenska

Arkeologiskt kunskapsbyggnadsprogram 2016

Ur programmet:

Vision

”Kulturlandskapets definition av arkeologi är att det är en vetenskap med samhällsrelevans. Arkeologi är en vetenskap som gör att vi kan förstå och handla i nuet genom att studera forntida handlingar och processer. Vi vill de närmaste åren fokusera vårt vetenskapliga och pedagogiska arbete inom arkeologi på frågor kring demokrati och klimatförändring. Genom att arbeta med dessa två områden är intentionen att arkeologin ska kunna bidra med fördjupade kunskaper, ny information och bättre förståelse för omvärlden och de skeenden som inträffar i vår samtid.”
Klicka på bilden nedan för att ladda ner en pdf.

Kulturlandskapets kalender

Med start 2008 gav Rio Kulturkooperativ ut en kalender. Förutom att vara en fast punkt i den dagliga tidsorienteringen, var ambitionen att ta upp olika intressanta ämnen till diskussion. Således diskuterades makt (2009) och kooperation (2010) samt olika delar av kooperativets verksamhet, som förlaget (2011) och Rio Kulturkooperativs historia (2013).

Med start 2014 ger Kulturlandskapet ut en egen kalender. Årets tema är demokrati- och klimatfrågor i ett arkeologiskt perspektiv.

Klicka på bilden för att se kalendern i PDF-format. Du kan se tidigare kalendrar här.