Ny rapport om markanvisningstävlingar från Magnus Rönn: Går det att sänka hyran i nya bostäder med 25%? 2013 års markanvisningstävling i Göteborg visar att det går. Tio av tretton designteam i tävlingen lyckades att producera förslag som uppfyllde hyreskravet, max 1400 kr per kvm och år. Ur denna synvinkel framstår tävlingen som framgångsrik. Syftet med fallstudien är att bidra med kunskap om tävlingen som verktyg för utveckling av bostadsprojekt. Resultaten från fallstudien sammanfattas i åtta övergripande slutsatser som diskuterar följande teman: Markanvisningstävlingen som en form för tävlande, tävlingen som verktyg för politiska ambitioner, spridningen av information om tävlingen, konstruktion av designteam, motiv för tävlande, programkrav som hinder och inspiration, innovationer, tävlingserfarenheter. Läs mer om liknande projekt här.