Ny forskningsrapport: Arkitektur, kulturvärde och kompensation

Här kan du läsa den andra forskningsrapporten från FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel (läs mer om projektet här). Projektet genomförs med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Rapporten heter Arkitektur, kulturvärde och kompensation.

Forskare i FoU-projektet är Magnus Rönn, Benjamin Grahn Danielson, Susanne Fredholm och Krister Olsson. Syftet är att undersöka, analysera och diskutera kompensation i planeringsprocesser med utgångspunkt från samtida detaljplaner i områden med riksintresse för kulturmiljövården. I detta syfte ingår att undersöka hur kulturbegreppet förstås inom ramen för ekosystemtjänster. Det övergripande målet är att utveckla kunskap om hur nyckelaktörer arbetar med kulturmiljövärden med hänsyn till nationella krav, styrmedel, konkurrerande intressen och lokala policydokument.

Ny forskningsrapport : Kulturarv och kulturmiljö i ekosystemansatsen

Här kan du läsa den första forskningsrapporten från FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel (läs mer om projektet här). Projektet genomförs med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Rapporten heter Kulturarv och kulturmiljö i ekosystemansatsen.

Forskare i FoU-projektet är Magnus Rönn, Benjamin Grahn Danielson, Susanne Fredholm och Krister Olsson. Syftet är att undersöka, analysera och diskutera kompensation i planeringsprocesser med utgångspunkt från samtida detaljplaner i områden med riksintresse för kulturmiljövården. I detta syfte ingår att undersöka hur kulturbegreppet förstås inom ramen för ekosystemtjänster. Det övergripande målet är att utveckla kunskap om hur nyckelaktörer arbetar med kulturmiljövärden med hänsyn till nationella krav, styrmedel, konkurrerande intressen och lokala policydokument.

Invitation to WORKSHOP

Architecture, cultural environment and compensation in planning processes

This workshop is a joint venture between Kulturlandskapet and Building design, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology. Ten scholars will present papers at a workshop in Gothenburg, 16-17 September.

Read more …

Kulturlandskapet och Picea Kulturarv på EAA i Barcelona

Kulturlandskapet och Picea Kulturarv deltar tillsammans på EAA i Barcelona, 5-8 september. Stig Swedberg och Benjamin Grahn Danielson leder under fredagen en session med titeln ”Archaeology & Anarchistic Thought – Theoretical Stands and Direct Action?”.

Anarki kan, exempelvis, definieras som en filosofi, ideologi, kultur eller som relationer. Som de här exemplen antyder skulle vi kunna studera arkeologi, eller den materiella kulturen i mänskliga samhällen, från en anarkistisk synpunkt.

De flesta arbeten som gjorts utifrån dessa tankegångar har behandlat samhällen som kan beskrivas som anarkiska eller ivarjefall egalitära (se till exempel Barclay 1982: People Without Goverment). Men, som Macdonald uttryckte det 2008 i Order versus Harmony; människor behöver interagera men inte alltid bilda samhällen. En plats där anarki praktiseras inom ett hierarkiskt samhälle kan beskrivas som en plats som inte är kontrollerad. Kan vi faktiskt hitta och förstå en viss slags materiell kultur som anarkistisk?

Stig diskuterar hur en plats utanför kontrollen kan identifieras genom att presentera en fallstudie. Huvudelementet i denna tolkning är frånvaro av monumentala strukturer, eftersom de uppfattas som ett uttryck för en samhällshierarki, men också att aktiviteterna utfördes på ett visst avstånd från det antagna (makt)centret.

Samtal om Larellafabriken

Magnus Rönn deltar i ett program i Älvkarleby kommun om arkitekten Ralph Erskine som ritade Larellafabriken.

Datum: 20 september på biblioteket i Skutskär.  Läs mer i inbjudan (pdf)