Skog och historia 2014

Den 27-29 augusti var personal från Kulturlandskapet på fältseminarium i Linköping. Seminariet ägde rum inom projektet Skog och historia. Temat för året var hur den förändrade kulturmiljölagstiftningen påverkar den antikvariska bedömningen av lämningar i fält.

Under första dagen behandlades bland annat hänsyn, och hur vi kan arbeta för att minska antalet skador skogsbruket orsakar på fornlämningar och kulturlämningar i skogsmiljöer. Förra årets uppföljning visar att så mycket som var fjärde lämning uppvisar grova skador till följd av skogsbruket.

P1050332_ga landsvägen

Andra dagen var en fältdag vilken spenderades längs en del av gamla landsvägen söder om Linköping, vid Slätmon. Där diskuterades bland annat kring torplämningar, biologiskt kulturarv, tjärdalar och kolbottnar. Seminariet avslutades den tredje dagen med sammanfattande diskussioner.

Seminariet anordnades av Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland samt Östergötlands museum.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se

Arkeologidagen i Tanumshede 31 augusti

I augusti anordnas Arkeologidagen över hela Sverige, där arkeologer och antikvarier berättar och guidar allmänheten till arkeologiska platser runt om i landskapet. Många gånger rör det sig om visningar i anslutning till aktuella arkeologiska undersökningar.

Rio Kulturlandskapet har sedan 2011 arbetat med arkeologiska undersökningar inför att E6:an byggs ut. Allt fältarbete är avslutat men vi har fullt upp med rapportarbetet, och vi skall även sprida kunskap och information om de platser vi har undersökt. I samband med arkeologidagen vill vi dels berätta om vårt resultat av undersökningarna, dels om de undersökningar som vi och andra aktörer har gjort i Tanumshede och närområdet de senaste åren. Vi vill tillsammans med er besöka och diskutera forntida och historiska lämningar i Tanumshede. Detta gör vi bäst med en vandring.

Vi samlas kl 13 utanför Sockenmagasinet i Tanumshede. Sedan följer en promenad på cirka 1-1,5 kilometer där vi besöker gravfält, boplatser med mera. Vi kommer till största delen hålla oss till stigar och vägar men kan ibland göra en avstickare upp i skogen. Glöm inte att klä er efter väder.

Varmt välkomna att delta. Vill ni ha mer information kontaktar ni Benjamin Grahn Danielson på telefon 0708-209181.

Mer information om arkeologidagen och vilka andra platser där det händer något finner på Riksantikvarieämbetets hemsida. Vill du redan nu läsa mer om undersökningarna gör du det under projektsidan för Arkeologi i Världsarv.

PS. Redan på fredag 29 augusti kommer vi inviga en liten utställning i Sparbanken Tanums skyltfönster i Tanumshede. Utställningen handlar om undersökningarna för E6:an och vår första rapport finns som blädderex. Vi kommer finnas på plats och bjuda på fika mellan kl 13-15.

Arkeologi söder om gerumsälvenKokgropar

På besök hos Kattilakoski Culture Cooperative

Strax före midsommar åkte Agneta och Stig till Finland och Kattilakoski för att undersöka hur man kollektivt arbetar med kultur i glesbygd. Efter ett och ett halvt dygns tåg-båt-bil färd genom Sverige och delar av Österbotten i Finland kom de så fram till Karsämäki och träffade ett gäng entusiaster i den gamla prästgården. Tre olika ideella föreningar har gått samman i Kattilakoski kulturkooperativ och köpt prästgården för att ha som sin plattform. Platsen och byggnaden blev kontor, samlingsplats samt boenderum och ateljé för Artist in Residence och volontärer från Europa. Här kan ni läsa mer om vårt projekt ”Rio i världen” och utbytet med Kattilakoski.

Bebyggelsemiljö på Prästängsvägen, Skoghall.

Kulturmiljöprogram Hammarö kommun, Värmland

Kulturmiljöprogram Hammarö kommun, Värmland

Rio Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Hammarö kommun att revidera och uppdatera kommunens kulturmiljöprogram.

Syftet med revideringen är enligt Hammarö kommun att:

– skapa ett användarvänligt planeringsunderlag som ger råd och stöd vid planering och bygglovgivning;

– inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer;

– öka förståelsen och intresset kring kulturmiljöer inom kommunen så att de ses som tillgång;

– få klarhet i hur området kring Hammars udde kan utvecklas för att på bästa sätt säkerställa riksintressets syften;

– öka kunskapen om kulturmiljöerna kopplade till skärgården och hur dessa bäst kan bli en del i utvecklingen av skärgården;

– göra arbetet lättillgängligt via kommunens hemsida;

– ge råd och riktlinjer för hur kulturmiljöer kan bevaras eller utvecklas.

 

Arbetet med kulturmiljöprogrammet planeras att pågå under 2014 och våren 2015.

Mer information om vårt arbete åt Hammarö kommun finns under projektsidan.

 

Konst i sommar!

 

Nu är det sommar och dags att åka på konstutställning. Kulturlandskapets medlem Agneta Stening deltar i sommar i flera utställningar på västkusten. Dessutom är hon stipendiat i Älvdalen. Mer information får ni genom att klicka på bilden ovan.

 

Uddenskulptur_2014_sid-20we

Udden – skulpturutställning, Hunnebostrand pågår 6 juni – 30 september.

En av utställarna är Agneta Stening

 

Konstgård-Malmön

Malmöns Konstgård, Bohus Malmön

Utställning med Agneta Stening och John Stenborg

Vernissage den 12 juli kl 16-18

Utställningen pågår till den 3 augusti

 

 

Geopark-web

Konstutställning och invigning av geoparken,

Ståleröds by, Hunnebostrand

Agneta Stening ställer ut granitskulpturer och teckningar

Invigning 19 juli kl 10.00

 

Porfyr

Sten i Älvdalen har bjudit in Agneta Stening som sin första stenstipendiat!

Hon kommer att arbeta med Blybergsprofyr i

Älvdalen under vecka 30 .

Medstipendiat är Tofte Lamberg från Göteborg.

Seminarium tillsammans med MAL

I slutet av maj 2014 genomförde Miljöarkeologiska Laboratoriet och Kulturlandskapet ett tvådagars seminarium om markstratigrafisk provtagning och naturvetenskapliga analyser. Första dagen ägnades åt genomgång av naturvetenskapliga standardanalysmetoder som makrofossilanalys, markkemianalys, dendrokronologi och vedartsanalys. Även mer specialiserade analysmetoder som multielementanalys, mikromorfologi och IR-spektroskopi behandlades. Metodernas möjligheter och begränsningar samt dess tillämpning i olika steg i undersökningsprocessen diskuterades.

Andra dagen ägnades åt provtagning i fält och diskussioner kring markstratigrafier och deras betydelse för förståelsen av den arkeologiska kontexten. Som avslutning diskuterades prioriterade forskningsområden. Exempel på sådana är möjligheterna att kontextualisera boplatser och därmed fördjupa förståelsen för boplatsbegreppet; mesolitiska boplatsers geologiska kontext; markkemins möjligheter för att identifiera havsnivåer i förhållande till strandnära boplatser samt att tydliggöra odlingshistoriens skillnader och likheter i olika delar av landet.

Seminariet anordnades som ett led i Kulturlandskapets kunskapsuppbyggnadsprogram. Från MAL deltog Johan Linderholm, Karin Viklund, Roger Engelmark och Phil Buckland. Från Kulturlandskapet deltog Benjamin Grahn-Danielson, Annika Östlund och Stig Swedberg.

Nya rapporter!

Ni har väl läst våra senaste rapporter? Jasså inte?

Sedan starten i november har vi hunnit med riktigt mycket. Särskilt våra arkeologer Stig och Annika vilka förutom att de skriver för fullt på rapporterna för E6-grävningarna även hinner med att utföra lite fält- och rapportarbete i andra projekt.

Även Andreas Toreld har vart ute i fält, som tillsammans med Stig och Annika genomförde en mindre förundersökning i Tanumshede i oktober.

Under november genomfördes en schaktningsövervakning i Blomskog socken. Om detta kan ni läsa mer om här.

I mars genomfördes en mindre utredning utanför Strömstad.

Alla tre projekt är avrapporterade, och ni finner respektive rapport under Rapporter.

Plåtslageritomten – Grebbestad, rapporten klar!

AU-Grebbestad-Platslageritomten

Nu är rapporten färdig och går att ladda ner

Rio Kulturkooperativ genomförde en arkeologisk utredning av delar av fastigheten Grebbestad 2:291 under en dags fältarbete i juni 2013. Marken skall exploateras och utredningen syftade till lämningar inom området ska vara kända och bedömda avseende fornlämningsstatus. Även eventuell koppling till omkringliggande kända fornlämningar avsågs studeras. Utredningen genomfördes med 8 sökschakt och förberedande kartstudier. Inom utredningsytan förekom omrörda lager och påförda massor, vilket bland annat visar sig som ett kolrikt och omrört lager. Troligtvis rör det sig om tillförda massor från annan plats. Det historiska källmaterialet gör inte gällande att detta brandlager kommer från platsen. Enstaka fynd av keramik och förhistoriska fynd med datering till järnålder och stenålder framkom i mindre fickor av bevarat kulturlager. Inga ytterligare arkeologiska undersökningar inom området förordas av Rio Kulturkooperativ. Exploateringsytan sträcker sig dock norrut mot boplats Tanum 1885. Utbredningen av denna boplats är inte ännu avgränsad. Mellan utredningsområdets norra begränsning och boplats Tanum 1885 finns en ängsyta som har potential att ha kulturlager bevarade under plogdjup. Rio Kulturkooperativ anser att ytan mellan utredningsområdet och Falkerödsvägen bör undersökas arkeologiskt i det fall då exploatering kommer påverka denna yta.